Kosten en declaraties bij fysiotherapie Den Haag Zuid

Meestal wordt een fysiotherapiebehandeling alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Heeft u geen aanvullende verzekering? In de meeste gevallen moet u de behandelingen dan zelf betalen. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw persoonlijke pakket en of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de betreffende fysiotherapeut. Daarnaast gelden voor de verschillende specialisaties afwijkende vergoedingen. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Kosten bij overstappen van fysiotherapeut

Heeft u eerder dit jaar fysiotherapie gehad? Dan is het belangrijk om dit te melden aan uw fysiotherapeut. Uw verzekeraar vergoedt uw behandelingen tot het voor u geldend maximum per kalenderjaar is bereikt. Heeft u eerder dit jaar behandelingen gehad, dan wordt dit in mindering gebracht op het totale aantal behandelingen. Hierbij is het voor de zorgverzekeraar niet van belang bij welke praktijk u fysiotherapie heeft gehad. Hetzelfde verzoek geldt als u gelijktijdig ook bij een andere fysio- en/of oefentherapeut in behandeling bent.

Fysiotherapie declareren

Wij hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst en zullen volgens hun voorwaarden uw behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar declareren, afhankelijk van uw persoonlijke pakket. Heeft u geen aanvullende verzekering? In de meeste gevallen zult u de behandelingen zelf moeten betalen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en de fysiotherapeut. Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • Wilt u een gemaakte afspraak annuleren of verzetten? Doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden bij u in rekening gebracht;
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in; het staat Arts en Zorg vrij om zonder verdere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie wordt ook wettelijke rente gevorderd;
  • De kosten die gemaakt worden met de incasso van gedeclareerde bedragen, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt;
  • Wanneer Arts en Zorg zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbureau, krijgen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbureau voorrang;
  • Arts en Zorg is aangesloten bij Intrum Justitia. Intrum Justitia is lid van de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVi). Daarnaast laat de fysiotherapie declaraties uitvoeren door Nota Collect, Koning en de Raadt en MMT Administraties.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en de fysiotherapeut.

  • Indien een gemaakte afspraak geannuleerd of verzet moet worden, dient dit 24 uur van tevoren te worden gedaan. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht; 
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Arts en Zorg vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd;
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt;
  • Indien Arts en Zorg zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbureau, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbureau prevaleren;
  • Arts en Zorg is aangesloten bij Intrum Justitia. Intrum Justitia is lid van de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen (NVi). De fysiotherapie laat tevens declaraties uitvoeren door Nota Collect, Koning en de Raadt en MMT Administraties.

Kosten bij afspraak annuleren

Voor een goede voortgang van uw behandeling is het belangrijk dat u de afspraken (zo veel mogelijk) nakomt. Moet u onverhoopt een afspraak afzeggen of verplaatsen? Geeft u dit dan zo tijdig mogelijk door via 070 – 711 24 20 of via fysiotherapie@artsenzorg.nl. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur voor de behandeling wordt afgezegd of u verzuimt, dan zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen.

De zorgverzekeraars hebben het standpunt ingenomen dat een niet-verrichte behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding. In die gevallen kunnen wij dus geen declaratie naar de zorgverzekeraar sturen. U moet de behandeling dan zelf betalen.

Kijk voor meer informatie over kosten en vergoedingen voor fysiotherapie bij Kosten en declaraties fysiotherapie.