Privacyverklaring voor patiënten van Arts en Zorg

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. 

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskunidge behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen.  

Via dit privacystatement informeren we u over uw rechten en onze plichten volgende de geldende wetgeving. 

Uw gegevens

In onze gezondheidscentra werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij u in behandeling bent, of bent geweest, heeft u een eigen dossier. 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het verzenden van afspraakherinneringen naar het bij ons bekende telefoonnummer. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deze service. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de (financiële) administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast informeren wij u over onze dienstverlening. Ook kunnen wij in bepaalde gevallen uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u dit niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw behandelaar. In sommige gevallen hebben wij voor wetenschappelijk onderzoek nieuwe of aanvullende gegevens van u nodig. Daarvoor vragen wij altijd uw toestemming.  Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wat zijn de plichten van Arts en Zorg?

Arts en Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  - voor zorgverlening de financiële afhandeling en de kwaliteit daarvan;
  - voor doelmatig beheer en beleid;
  - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, wanneer er sprake is van een voornemen om gegevens voor een ander doel te gebruiken wordt de patiënt voorafgaand geïnformeerd. 
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Arts en Zorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen. 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die u op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij u op de website beter van dienst zijn door bijvoorbeeld gegevens te tonen die specifiek op uw locatie van toepassing zijn, zodat u hier niet naar hoeft te zoeken. 

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Zorg

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling. 
In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden. 

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zorgverlener verplicht zijn derden inzage te geven in uw gegevens. Dit is ook  het geval indien gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. 
Bij een aantal gezondheidscentra van Arts en Zorg kunt u gebruik maken van de Zorgcoach of chronische medicatie service (Servicerecept/Herhaalservice). Patiënten met bepaalde aandoeningen zoals diabetes of astma kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma’s. In deze situaties worden uw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut, de apotheek of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit. 

Telefoon

Sommige locaties werken wat betreft telefonie samen om de piekdrukte op te vangen. In dat geval wordt de telefoon bij drukte bemand door verschillende locaties, waardoor het mogelijk is dat u een assistent van een andere locatie krijgt te spreken. De spoedlijn gaat in die gevallen altijd op de verschillende locaties tegelijkertijd over om u snel te woord te kunnen staan.

Chat

Alle chatgesprekken worden opgeslagen en 3 maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg. Na deze 3 maanden worden de gesprekken definitief verwijderd uit de productie omgeving. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, wordt daarna een back-up nog 1,5 maand bewaard, na deze periode zijn alle gegevens definitief verwijderd.

De chat wordt bemand door gediplomeerde zorgverleners, die werkzaam zijn op verschillende locaties van Arts en Zorg, inclusief ons contact center. Dit houdt in, dat wanneer je een chat start op de website van je praktijk of op gezond.nl, je vraag niet per definitie door een zorgverlener van je eigen locatie wordt behandeld. Deze zorgverlener heeft wel inzage in uw dossier om je goed te kunnen helpen, maar zal dit pas mogen raadplegen op het moment dat je via DigiD je toestemming verleent.

E-mail

Indien u een e-mail stuurt naar onze praktijk, wordt uw bericht gelezen door de doktersassistent. Indien nodig betrekt zij ook de huisarts of een andere zorgverlener bij uw bericht. De berichten worden bewaard voor zolang nodig is

Indien uw bericht een persoonlijke, medische vraag of anderszins gevoelige persoonsinformatie bevat, zorgen we, om uw privacy te beschermen, dat uw bericht beveiligd wordt beantwoord met behulp van ZIVVER. 

Landelijk Schakelpunt

Onze gezondheidscentra zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om vorm te geven aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor het doorgeven van uw gegevens aan het LSP is uw toestemming vereist. Informatie hierover ontvangt u via uw gezondheidscentrum. 

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van uw gegevens aan het LSP, worden uw gegevens bijvoorbeeld veilig en betrouwbaar uitgewisseld met de huisartsenpost. 

Gegevens sollicitanten

Indien u bij ons (online) solliciteert, worden uw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met uw toestemming mogen deze gegevens langer bewaard blijven, tot een maximale termijn van 12 maanden, waarna we deze zullen verwijderen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Arts en Zorg is ICT-gecertificeerd voor de norm informatiebeveiliging in de zorg en werkt met gecertificeerde ICT dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt. 

Uw rechten?

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zo ver de privacy van een ander daar niet door wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang en de gegevens niet op grond van een wettelijke plicht bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan uw behandelaar. Hierbij kunnen uw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking (zoals bijvoorbeeld het delen van uw gegevens met het LSP) kunt u deze altijd intrekken.

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij één van de zorgverleners van het gezondheidscentrum waar u staat ingeschreven. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Functionaris Gegevensbescherming

Daarnaast hebben wij een functionaris gegevensbescherming, waarbij u terecht kunt met meer algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@artsenzorg.nl of telefoon: 070 - 711 24 21.

Informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende websites:
Website van de Autoriteit Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid

Klachten

U kunt een privacyklacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met privacywetgeving. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.