Privacyverklaring

Als zorgaanbieder gebruiken wij veel vertrouwelijke gegevens van onze patiënten. Wij vinden het belangrijk dat u er van uit kunt gaan dat deze gegevens vertrouwelijk blijven. Daarom gebruiken we uw gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In de zorg zijn de belangrijkste regels geschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring vertellen wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens? 

Arts en Zorg is verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens volgens de AVG. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via het contactformulier. Hier vindt u ook onze contactgegevens terug.

Welke gegevens verzamelen wij? 

Arts en Zorg gebruikt alle gegevens die u zelf deelt tijdens een bezoek aan de website, een contactmoment met één van onze zorgverleners, bijvoorbeeld tijdens een afspraak, een telefoon- of chatgesprek of bij het stellen van een vraag via online patiëntomgeving HuisartsDichtbij. Daarnaast gebruiken wij soms informatie die wij van iemand anders dan uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld als wij samen met een andere zorgaanbieder betrokken zijn bij uw medische behandeling.

Wat zijn onze plichten? 

Arts en Zorg gebruikt uw gegevens alleen voor vaste doelen. Uw gegevens worden voor de volgende doelen verzameld: 

 • Voor het kunnen verlenen van zorg; 
 • voor het kunnen vertellen over onze dienstverlening en het sturen van afspraakherinneringen; 
 • voor kwaliteitsdoeleinden;
 • voor doelmatig beheer en beleid, bijvoorbeeld de financiële afhandeling van uw behandeling; 
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, voor zover u daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt bij uw behandelaar. 

Wij gebruiken uw gegevens in eerste instantie niet voor andere doelen. Indien Arts en Zorg uw persoonsgegevens voor een ander doel wilt gebruiken, wordt u daar eerst van op de hoogte gebracht.

Arts en Zorg gebruikt uw gegevens volgens wettelijke grondslagen

Arts en Zorg baseert het gebruik van uw persoonsgegevens op de volgende wetten: 

 • Uitvoeren van een overeenkomst
  Tussen u en Arts en Zorg is er een geneeskundige behandelovereenkomst waarbij Arts en Zorg zich verplicht om goede zorg aan u te leveren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij deze plicht niet vervullen. 
 • Wettelijke plicht
  In sommige gevallen zijn wij verplicht uw gegevens te delen met bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verplicht melden van besmettelijke ziekte volgens de Wet Publieke Gezondheid. 
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij gebruiken uw gegevens volgens ons gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld om u te kunnen vertellen over een nieuwe vorm van dienstverlening of veranderingen bij uw gezondheidscentrum. 
 • Toestemming
  Wij vragen toestemming voor het gebruiken van patiëntgegevens voor een nieuw (niet verenigbaar) doel. Bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) geldt een wettelijke plicht om toestemming te vragen. Bijvoorbeeld voor het delen van (een deel van) uw medisch dossier met het LSP. Indien u zo’n toestemming heeft gegeven, kunt u deze altijd weer terugnemen. Neem hiervoor contact op met uw praktijk. 

Arts en Zorg neemt passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen

Arts en Zorg heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om te garanderen dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Zo heeft bijvoorbeeld iedere medewerker van Arts en Zorg een geheimhoudingsplicht. Daarnaast is Arts en Zorg NEN 7510 gecertificeerd en werken wij alleen met gecertificeerde ICT leveranciers.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk

Arts en Zorg bewaart uw gegevens niet langer dan wat noodzakelijk is voor het verlenen van zorg aan u. Voor medische gegevens is de bewaartermijn twintig jaar (gerekend vanaf de laatste aanpassing van het dossier), tenzij langer bewaren nodig is voor het verlenen van zorg aan u. 

Als u telefonisch contact heeft met Arts en Zorg of een vraag stelt via de chat worden deze gesprekken opgeslagen voor kwaliteitsdoeleinden. Na zes maanden worden de telefoongesprekken definitief verwijderd. Gesprekken uit de chatfunctie worden na drie maanden uit de productieomgeving verwijderd en verplaatst naar een interne back-up. Na anderhalve maand worden ook deze chatgesprekken definitief verwijderd. 

Wanneer u een e-mail stuurt naar één van onze gezondheidscentra wordt uw mail niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag. Alleen wanneer er een goede reden is, bijvoorbeeld voor het afronden van een klachtenprocedure, kunnen we uw gegevens langer bewaren dan hierboven vermeld. In dat geval worden uw gegevens verwijderd zodra de procedure is afgerond. 

Wat zijn uw rechten? 

Als patiënt van Arts en Zorg heeft u de volgende rechten over de persoonsgegevens die wij van u gebruiken: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens we van u gebruiken; 
 • het recht om uw gegevens in te zien en een afschrift op te vragen, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt beschadigd; 
 • het recht om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen indien dat nodig is; 
 • het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hier kunnen wij alleen bij helpen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van groot belang is en de gegevens niet volgens een wettelijke plicht bewaard moeten blijven; 
 • het recht op het toevoegen van een eigen uitleg (van medische aard) aan uw dossier; 
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen het gebruik van uw gegevens te verzetten. 

Indien u uw rechten wilt gebruiken, kunt u dit mondeling of schriftelijk laten weten aan uw behandelaar. Iemand anders kan ook uw belangen vertegenwoordigen zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor.

Het delen van uw persoonsgegevens aan derden

Arts en Zorg deelt uw gegevens niet met derden tenzij het noodzakelijk is voor uw behandeling, de zorgplicht van Arts en Zorg en het delen door de wet is toegestaan. Indien wij uw gegevens delen met derde partijen nemen wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Hiermee garanderen we dat we uw gegevens volgens de bestaande wet- en regelgeving gebruiken. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Voorbeelden van het delen van gegevens met derden zijn: 

 • Andere zorgverleners: Arts en Zorg deelt uw medische gegevens in eerste instantie alleen met andere zorgverleners als zij onderdeel uitmaken van uw behandelteam of wanneer u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw gegevens. 
 • Kwaliteitszorg: Arts en Zorg werkt samen met Qualizorg om de tevredenheid van patiënten te meten en inzichten te krijgen om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Promedico ICT: Arts en Zorg gebruikt het huisartseninformatiesysteem van Promedico. Hier wordt het elektronische patiëntendossier in bijgehouden. 
 • Vonage: Arts en Zorg gebruikt software van Vonage om videoafspraken te kunnen aanbieden. 
 • Landelijk Schakelpunt (LSP): Arts en Zorg kan uw medisch dossier delen met het LSP. Dit doen wij alleen als u daarvoor toestemming voor geeft. Dit kan via het online inschrijfformulier of het formulier dat u op de praktijk invult.

Contact en vragen

Bij vragen over uw patiëntendossier kunt u terecht bij één van de zorgverleners van de praktijk waar u staat ingeschreven. Heeft u bezwaar tegen een bepaalde informatie-uitwisseling of wilt u iets laten aanpassen? Dit kunt u aangeven bij uw behandelaar. 

Daarnaast hebben wij een functionaris gegevensbescherming waarbij u terecht kunt met algemene vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met deze functionaris door te mailen naar fg@artsenzorg.nl of telefonisch via 070 - 711 24 21.

Meer informatie 

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en de website van de Nederlandse Rijksoverheid.

Klachten

Als u vermoedt dat Arts en Zorg uw persoonsgegevens gebruikt op een manier die in strijd is met de geldende privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht leest u op hun website. 

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2023. 

Inschrijven bij Arts en Zorg

Uw huisarts is binnen handbereik

Inschrijven is zo geregeld: meld u aan en wij regelen de rest.

Inschrijven als patiënt bij Arts en Zorg

Onze patiënten geven Arts en Zorg gemiddeld een 8,1